WIJKBELANG BAALDERVELD.

NOTULEN VERGADERING 12 december 2019.

Aanwezig; 

Jan van de Giessen (secretaris), Martin de Groot (locosecretaris), Seine Hakkers, Bert Vliegers.

Afwezig met kennisgeving; John Eilert (voorzitter), Margriet Scherhage (heeft Wijkbelang verlaten).

1. Opening.

Jan van de Giessen opent de vergadering en zal John deze vergadering vervangen als voorzitter. Hij vraagt of Martin deze vergadering secretaris wil zijn. Het wordt jammer gevonden dat onze voorzitter niet aanwezig is, mede omdat er belangrijke onderwerpen op de agenda staan. Ook wordt genoemd dat soms een snelle terugkoppeling van ondernomen acties ontbreekt. Een snelle terugkoppeling is belangrijk omdat dan iedereen gelijktijdig over dezelfde informatie beschikt. 

2. Verslag van 3 oktober 2019.

Het verslag wordt, onder dankzegging, ongewijzigd vastgesteld.

Dit vastgestelde verslag kan, zoals afgesproken, op de website van de Wijkvereniging worden geplaatst.

(actie; John Eilert?).

3. Opvolging Seine Hakkers en Margriet Scherhage.

Met enige verwondering wordt nog even gesproken over het plotselinge vertrek uit Wijkbelang van Margriet (per mailbericht), mede omdat zij samen met John bezig is, of zou moeten zijn, met de realisering van een ecologische zone door de wijk. Seine geeft aan dat hij (voorlopig) lid blijft van Wijkbelang. Wij spreken onze waardering uit voor zijn besluit.

4. Organisatieschema.

Jan toont een schema waaruit blijkt dat de Wijkvereniging met haar leden de algemene juridische basis vormt voor; De Wiekstee, de Activiteitenwerkgroep en Wijkbelang. Onder de paraplu van de Wijkvereniging functioneren dus drie werkgroepen, waarvan Wijkbelang er een van is. Afzonderlijke leden zijn niet hoofdelijk aansprakelijk, mochten er problemen ontstaan. 

5. Werkbezoek College B&W, 20 maart 2020.

De Wijkvereniging, werkgroep Wijkbelang, ontvangt graag het nieuwe College. 

Onderwerpen die genoemd en besproken kunnen worden zijn o.a. 

 • Bezichtiging Wijkcentrum De Wiekstee; 
 • Wandeling over het openbare speelveld op het sportpark; 
 • Bezichtiging randzone woonwijk voor wat betreft het deel dat grenst aan de Radewijkerbeek en bedrijfsterrein Diamant;
 • Vervolgens bezichtiging randzone woonwijk v.w.b. het deel dat grenst aan het toekomstige zonnepark;
 • Daarna terugwandelen naar het Wijkcentrum via de groenzone/vijverpartij. Dit in verband met een mogelijke ecologische zone in dit gebied.
 • Informatie gemeente over energietransitie (biogas door bestaand gasnet?)

(actie; John en Jan werken dit verder uit).

6. Ecologische zone door de woonwijk.

John heeft contact gehad met de scholen. Deze willen in principe wel meewerken op (deel)projectbasis.

John, Jan en Martin gaan zich hiermee bezighouden, Jan wordt de “trekker”. 

Ook de gemeente is in beginsel positief.

(actie; Jan neemt begin januari contact op met de gemeente voor het plannen van een afspraak met Henk Warners en Gert-Jan Heijn).

7. Voortgang proces Diamant.

Wijkbelang heeft tot op heden geen reactie van de instanties ontvangen inzake deze problematiek.

Daarnaast komt een ingezonden mail aan de orde. Met verbazing wordt deze mail van wijkbewoner F. Meijer besproken. In dit mailbericht wordt melding gemaakt van onderhandelingen/afspraken tussen drie wijkbewoners (Meijer, Scherhage en Kleinjan) en de directie van het betreffende bedrijf. Het gaat daarbij o.a. over de te nemen maatregelen door het bedrijf en de afspraak dat deze drie bewoners voorlopig geen instanties zullen benaderen met klachten over het bedrijf. 

De gemeente is het bevoegd gezag in deze problematiek. Ook zijn er meerdere wijkbewoners en mensen van buiten de wijk die al jaren ageren tegen de overlast van de Diamant. Voor zover ons bekend is de gemeente en zijn de andere wijkbewoners niet betrokken bij deze actie.

Wij besluiten om deze mail voor kennisgeving aan te nemen.

8. Parkeerplaatsen Morgenster.

Aanleg gaat in goed overleg met aanwonenden. Bericht van de gemeente hieromtrent wordt voor kennisgeving aangenomen

9. Ontwikkelingen Baalderborg.

Op dit moment is niet bekend wat er o.a. op de locatie in onze wijk gaat gebeuren. Jan en Bert gaan in overleg met de Baalderborg

(actie; Jan en Bert).

10. Zonnepark.

Dit project is nog in procedure.

(actie; Bert is de contactpersoon).

11. Rondvraag.

Voorgesteld wordt om voorafgaand aan de vergaderingen van Wijkbelang een kort inloopspreekuur te houden.

Dit wordt bekendgemaakt in De Toren (John) en door middel van een flyer (Bert) in de supermarkt en in de Wiekstee.

De volgende vergadering wordt gehouden op 23 januari 2020. Dit betekent dat de eerstvolgende vergadering om 19.00 uur begint (zeven uur).

(actie; Bert maakt een flyer m.b.t. de bekendmaking van het inloopspreekuur en draagt zorg voor plaatsing in de supermarkt en De Wiekstee (Bert, graag eerst even rondsturen voor instemming met de opzet).

(actie; John zorgt ervoor dat de flyer wordt aangeboden en geplaatst in de Toren.)

Volgende vergadering 23 januari 2020, aanvang 19.00 uur.

Indien men niet aanwezig kan zijn bij een vergadering dan s.v.p. even een afmelding via de mail sturen.

Verslag; Martin de Groot; 13 december 2019.

WIJKBELANG BAALDERVELD.

NOTULEN VERGADERING 3 OKTOBER 2019.

Aanwezig; 

John Eilert (voorzitter), Martin de Groot (locosecretaris), Seine Hakkers, Bert Vliegers, Margriet Scherhage.

Afwezig, Jan van de Giessen.

Gast; 

Henk Warners van de Gemeente Hardenberg.

 1. Opening.

John opent de vergadering en heet met name Henk Warners welkom.

Henk Warners geeft enige uitleg over de voorgenomen kap van bomen, in vooral het gebied omgeving Floralaan, nabij de Klaproos en Hondsdraf.

Henk geeft aan dat in het gemeentelijk groenonderhoudsplan ongeveer eens in de 6 jaar een algemene snoei- en kapronde gebruikelijk is. 

Daarbij wordt in algemene zin gehandeld op basis van de volgende overwegingen en inzichten:

 • verwijderen van zieke bomen of bomen die onveilig kunnen zijn voor de omgeving;
 • verwijderen van bomen die te dicht op elkaar staan, zodat de overblijvende bomen meer ruimte krijgen en een betere kruin kunnen vormen;
 • zoveel mogelijk handhaven van de groenstructuur;
 • meldingen van burgers over overlast gevende bomen.

 

Wijkbelang kan zich in grote lijnen vinden in het voorgestelde gemeentelijke beleid, maar vraagt nog wel om direct aanwonenden per brief te informeren.

 

 1. Karakteristieke gebouwen.

Aanmelding van karakteristieke gebouwen t.b.v. een gemeentelijke inventarisatielijst.

Na overleg met de gemeente en Het Oversticht (adviesinstantie voor de gemeente) blijkt dat er tot op heden geen gebouwen in onze wijk zijn aangemeld.

 

 1. Informatie van uit de gemeente.

Informatie van de gemeente omtrent wegenonderhoud, vervanging van speeltoestellen, uitnodiging duurzaamheids (deze laatste uitnodiging kwam een beetje (te) laat.

De informatie wordt voor kennisgeving aangenomen, waarvoor dank. 1. Geluid Kellerlaan en snelheid Floralaan.

Gemeente heeft geluidsmetingen gedaan waaruit blijkt dat de geluidsbelasting van aangrenzende woningen binnen de normen vallen.

Op de Floralaan wordt op bepaalde delen soms te hard gereden. Dit is volgens de Politie niet zodanig ernstig dat er nu maatregelen moeten worden genomen.

 

 1. Organisatie schema.

John zorgt voor een organisatieschema waarin de relatie en de financiële verantwoordelijkheid wordt weergegeven, tussen Wijkvereniging, Wijkcentrum de Wiekstee en Wijkbelang Baalderveld.

 

 1. Voortgang proces Diamant.

Op 23 oktober aanstaande is er een bezwarenzitting in het gemeentehuis, waarin bezwaarmakers hun problemen met de overlast door de fabriek kunnen toelichten.

Wijkbelang neemt geen standpunt in maar zal wel aanwezig zijn. Jan, Martin en Bert zullen aanwezig zijn. John zal proberen eveneens aanwezig te zijn.

 

 1. Vervanging Seine.

Er zijn een paar mogelijke kandidaten benaderd. Wordt vervolgd.

 

 1. Rondvraag.

Voorgesteld wordt om een teller aan te laten brengen op de website van de Wijkvereniging en om de vastgestelde notulen van onze vergaderingen daarop ook te plaatsen.

 

Volgende vergadering 12 december 2019.

Indien men niet aanwezig kan zijn bij een vergadering dan s.v.p. even een afmelding via de mail sturen.Verslag; 

Martin de Groot

4 oktober 2019.