Wijkbelang Baalderveld.

Wat willen we?

Wijkbelang Baalderveld wil met haar activiteiten de woon- en leefomgeving in de wijk Baalderveld zo plezierig en veilig mogelijk maken. Wijkbelang is er voor alle Baaldervelders. Dat  betekent ook dat wij niet aan de slag gaan met individuele problemen of knelpunten!

Hoe doen we dat?

Wijkbelang Baalderveld hoeft dit gelukkig niet alleen te doen. Wijkbelang Baalderveld werkt nauw samen met de politie, de gemeente Hardenberg, Samen Doen en De Stuw. Waar nodig zoekt zij ook de samenwerking met het basisonderwijs, sportverenigingen en noaberschap Baalderveld. Het belangrijkste is echter dat wij samenwerken met u bewoners van Baalderveld. U weet immers het beste wat er nodig is om het wonen en leven in Baalderveld zo mooi mogelijk te houden. Hebt u informatie, vragen of goede tips, neem dan contact met ons op. U kunt wijkbelang bereiken via de mail: wijkbelangbaalderveld@gmail.com. Natuurlijk kunt u ook de individuele leden benaderen.

Waar zijn we zoal mee bezig?

In de afgelopen jaren zijn wij, in samenwerking met de basisscholen, bezig geweest met verkeersveiligheid. We hebben op verschillende manieren de weggebruikers gewezen op het belang van de 30 km regel. Ook hebben we aandacht besteed aan de overlast van hondenpoep, het vandalisme van een kleine groep Podium-bezoekers, geluidsoverlast van het industrieterrein. Op dit moment zijn we druk doende met de openbare verlichting. Daarnaast hebben we in de zomervakantie een enquête gehouden onder wijkbewoners in Baalderveld.

Wie zitten er in wijkbelang?

De leden zijn:

  • Seine Hakkers
  • Jan van de Giessen
  • Martin de Groot
  • Bert Vliegers
  • John Eilert, voorzitter

Wijkbelang Baalderveld biedt platform aan baaldervelders

Wijkbelang Baalderveld is opgezet om als inwoners van Baalderveld mee te mogen praten en besluiten over de verdere ontwikkeling van woon en leefomgeving in Baalderveld. Wijkbelang Baalderveld wil alle inwoners in Baalderveld de kans geven hun mening te uiten over maatschappelijke ontwikkelingen in Baalderveld.

Zo is er nu een groep “Baaldervelders” die bezwaren hebben tegen de voorgenomen plannen van Diamant Beton in Hardenberg om de productietijd van de droge mortelcentrale uit te breiden met productie op de zondag.

Wijkbelang Baalderveld is gevraagd of zij op hun website, https://wiekstee.nl een bezwaarschrift tegen de het voorgenomen besluit wil plaatsen. Als wijkbelang vinden wij het van belang dat wijkbewoners hun stem kunnen laten horen en hebben derhalve ingestemd met het verzoek.

Mocht u de zienswijze delen kunt u dit initiatief steunen door zelf de brief te ondertekenen en aan de gemeente te sturen.

Concept brief:

Aan:                     College van Burgemeester en Wethouders

                            Gemeente Hardenberg

                            Postbus 500

                            7770 BA Hardenberg

Betreft:                 Bezwaarschrift tegen Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) onder zaaknummer Z2019-00006639

                                                                    Hardenberg, xx september 2019

Geacht College,

Op 21 augustus jl. hebt u middels publicatie in De Toren kenbaar gemaakt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen voor de inrichting van Diamant Beton B.V. aan de Weitkamplaan 18 in Hardenberg. Het komt er op neer dat genoemd bedrijf de productietijd van de droge-mortelfabriek mag uitbreiden naar de zondag.

Aanwonenden en veel andere buurtbewoners hebben net als ondergetekende principiële bezwaren tegen het verstoren van de stilte waarop elke burger alleen al om medische en psychologische redenen recht heeft, zeker in de weekeinden en op vrije dagen in het algemeen, hoe gering de betreffende verstoring ook wordt voorgespiegeld.

Al moge het verwachte geluid volgens het akoestisch onderzoek binnen de voor diverse meetpunten geldende normen vallen, dan nog is er naar mijn overtuiging sprake van een echt niet te tolereren inbreuk op wat algemeen geldt als minimaal aan te houden woonkwaliteit.

Bij mooi weer is zitten in de tuin er doordeweeks en op zaterdag nu dus als regel al niet bij. Dat is storend, zeker bij mooi weer, als er bezoek is. Op de genoemde dagen wordt namelijk veel alledaags genot door de geluiden van de fabrieken aan de overkant van 04.00 tot 23.00 uur volledig teniet gedaan. Als bij die zes dagen geluidsoverlast, deels ook tijdens wat de nachtrust zou moeten zijn, nu ook de zevende komt, wordt de grens van het aanvaardbare absoluut overschreden. Wij zullen dan ook alle beschikbare rechtsmiddelen benutten om dat te voorkomen.

Het recht op ondernemerschap en het bieden van werkgelegenheid kan immers niet zwaarder wegen dat het recht van een veel grotere groep belanghebbenden, te weten de inwoners, op de nodige rust.

Het feit dat Diamant Beton BV is aangewezen als ‘grote lawaaimaker’ wettigt de verwachting dat de overheid zijn zorgplicht jegens de aanliggende buurt en haar inwoners dient te vervullen door de veroorzaker te verplichten het lawaai waar technisch en economisch mogelijk terug te brengen.

In de beide openbaar gemaakte stukken is daarvoor geen enkele aanwijzing te ontdekken wat de vraag oproept of de gemeente in deze gedurende de hele periode dat zij bevoegd gezag is bij herhaling louter reactief in plaats van proactief en bijgevolg verwijtbaar is.

Uiteraard ben ik altijd bereid mijn bezwaarschift net als eerder schriftelijk ingediende opmerkingen nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

naam

straat + huisnummer

postcode + plaats

telefoonnummer

mailadres